Reglement

Deelnemers reglement Giro di Muscoli Piccolo - versie 2 juli 2020

 

Reglement voor de deelnemer

Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij kennis heeft genomen en akkoord is met het hieronder staande reglement. Door inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, kan “hij” of “zij” worden gelezen.

1 – Algemeen

 1. Giro di Muscoli Piccolo is een fietstoertocht ter ondersteuning aan de ‘grote’ Giro di Muscoli. Het doel is geld in te zamelen in de strijd tegen ALS. Dit geld wordt besteed aan kwaliteit van leven van de huidige patiënten alswel bij te kunnen dragen in het onderzoek naar ALS.
 2. Stichting Giro di Muscoli gaat ervan uit dat deelnemers het doel omarmen en zich inspannen om zoveel mogelijk donatiegeld in te zamelen met het streefbedrag van €150 als minimu
 3. De donaties moeten zijn overgemaakt via het deelnemersplatform voor aanvang van de etappe waar de deelnemer aan deelneemt.
 4. Stichting Giro di Muscoli houdt zich het recht voor om deelnemers, die de minimale financiële bijdrage niet halen voor aanvang van de desbetreffende etappe en dit niet tijdig proactief aan de organisatie hebben gemeld en niet kunnen aantonen hier een maximale inspanning voor gedaan te hebben, uit te sluiten van deelname aan Giro di Muscoli Piccolo.

2 – Inschrijving

 1. De deelnemer neemt deel met een (race)fiets aan één
 2. De deelnemer verklaart dat hij beschikt over deugdelijke fiets en benodigde reserveonderdelen.
 3. De deelnemer is in goede lichamelijke en mentale conditie die nodig is om een dergelijke etappe/toer te kunnen volbrengen.
 4. De deelnemer doet mee op eigen risico en sluit zelf verzekeringen af die nodig zijn om (financiële) risico’s en aansprakelijkheden te beperken.
 5. Kinderen (t/m 17 jaar) kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en zijn deelnemer zoals in dit reglement bedoeld met de daarbij behorende voorwaarden van o.a. inschrijfgeld en donatieplicht.
 6. Inschrijving van een deelnemer is pas definitief nadat het inschrijfgeld is voldaan en aan bijbehorende voorwaarden is voldaan.
 7. Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt €30.
 8. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting Giro di Muscoli, Stichting ALS Nederland en andere sponsoren en deelnemers, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 9. Indien, ongeacht de reden, deelnemers niet meedoen of zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane giften worden niet gerestitueerd. Ook inmiddels geworven gelden, overgemaakt op het deelnemersplatform, worden niet gerestitueerd.
 10. Stichting Giro di Muscoli behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder opgaaf van redenen te weigeren en tevens om uitzonderingen op bovenstaand reglement te maken indien zij dit nodig/gewenst acht.

3 – Deelname ‘Giro die Muscoli Piccolo’ 20 september 2020

 1. Deelname aan ‘Giro di Muscoli Piccolo’ is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Zij zijn verplicht een bewijs van inschrijving en identificatie bij zich te dragen.

4 – Route

 1. Zowel de uitgezette routes als de eigen routes worden op de openbare weg, op een niet afgesloten parcours gereden.
 2. De deelnemer dient op eigen weghelft te blijven.
 3. De deelnemer dient de aanwijzingen van de vrijwilligers van de organisatie/Stichting Giro di Muscoli op te volgen bij de uitgezette routes.
 4. De deelnemer dient zich te gedragen als alle andere weggebruikers en neemt geen uitzonderingspositie in.
 5. De geldende verkeersregels van het land waarin je rijdt zijn hierbij van toepassing.
 6. De deelnemer respecteert overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd. Vernielingen en bekladden van bezittingen van overheid en anderen zijn niet toegestaan.
 7. Het gebruik van volgauto’s en motoren is verboden.
 8. De starttijden worden per routes bepaald.

5 – Veiligheid en gezondheid

 1. De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie/Stichting Giro di Muscoli een beroep doet op het gezond verstand van de deelnemer.
 2. Het dragen van een goedgekeurde fiets/valhelm is verplicht.
 3. Een snelheid voor de dalende fietser van meer dan 50 km/uur wordt als onverantwoord gedrag beschouwd.
 4. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).
 5. De deelnemer neemt de geldende coronamaatregelen in acht.

6 – Aanwijzingen en overtreding daarvan

 1. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie/Stichting Giro die Muscoli (ter plekke) opvolgen.
 2. Alle verkeersregels die gelden in de verschillende landen zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 3. De deelnemer kan bij ongeoorloofd en/of onverantwoord gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie/Stichting Giro di Muscoli van verdere deelname worden uitgesloten.

7 – Aansprakelijkheid van de organisatie/Stichting

 1. De organisatie/Stichting Giro di Muscoli is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en supporters of begeleiding van de deelnemer.
 2. De organisatie/Stichting Giro di Muscoli is niet aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) van deelnemers, en evenmin aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) die deelnemers elkaar en/of derden toebrengen.
 3. De organisatie/Stichting Giro di Muscoli draagt geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mailCopy